Islamiq.sg

Kisah Tabarruk Imam asy-Syafi'i Terhadap Makam Imam Abu Hanifah Adalah DUSTA


Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhaanahu Wa Ta’ala. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah pada pembimbing yang mulia Rasulullah Muhammad shollallaahu ‘alaihi wasallam, keluarga, para Sahabat, dan orang-orang yang mengikuti Sunnahnya dengan baik.

Saudaraku kaum muslimin…..

Al-Imam Asy-Syafi’i rahimahullah tidak diragukan lagi adalah salah seorang ulama’ Ahlussunnah. Beliau adalah salah seorang pewaris Nabi. Para penentang dakwah Ahlussunnah banyak yang menukil ucapan atau perbuatan beliau. Namun sayangnya, nukilan tentang beliau juga banyak yang berdasarkan riwayat yang lemah bahkan palsu.

Salah satu kisah yang hampir selalu ada bersamaan dengan syubhat tentang tawassul dan tabarruk adalah kisah tabarruknya Imam Asy-Syafi’i di kuburan Abu Hanifah.

Di dalam sebuah seminar, terdapat kertas kerja yang berjudul ‘Hukum Berkat & Mengambil Barakah’ yang menyebutkan kisah ini.Insha Allah, tulisan ini akan membahas secara ilmiah sisi kelemahan riwayat kisah tersebut disertakan bukti pertentangannya dengan keyakinan Imam Asy-Syafi’i sendiri, mahupun Abu Hanifah dan pengikut madzhabnya sendiri berkaitan hal-hal yang dibenci dilakukan terhadap kuburan, disertakan dengan dalil hadits Nabi yang melarang perbuatan pengagungan terhadap kuburan.

Semoga Allah senantiasa mengurniakan hidayahNya kepada kita semua.


Bantahan :

1) Ulasan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albaany mengenai sanad riwayat tersebut
“Ini adalah riwayat yang lemah bahkan batil. Kerana sesungguhnya perawi yang bernama Umar bin Ishaq bin Ibrahim tidaklah dikenal. Tidak ada penyebutan tentangnya sedikitpun dalam kitab-kitab tentang perawi.  
Boleh jadi yang dimaksudkan adalah ‘Amr (dengan fathah pada ‘ain) bin Ishaq bin Ibrohim bin Humaid bin as-Sakn Abu Muhammad at-Tuunisi. Al-Khotib (al-Baghdady) menyebutkan biografinya dan menyatakan bahawa ia adalah Bukhary (berasal dari Bukhara) datang ke Baghdad dalam rangka menunaikan haji pada tahun 341H. Tetapi (al-Khotib) tidaklah menyebutkan jarh (celaan), tidak pula ta’diil (pujian) sehingga dalam kondisi ini ia adalah majhuulul haal (keadaanya tidak dikenal).  
(Tetapi) kemungkinan (bahawa ia adalah ‘Amr) jauh, kerana tahun kematian syaikhnya, Ali bin Maymun, pada tahun 247H menurut kebanyakan pendapat. Sehingga jarak kematian antara keduanya adalah sekitar 100 tahun, sehingga jauhlah kemungkinan bahawa keduanya pernah bertemu.”  
( Lihat: Silsilah al-Ahaadits Adh-Dhaifah juz 1 halaman 99)

2) Ulasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengenai kisah iniوهذا كذلك معلوم كذبه بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل ، فإن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة ، بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفا ، وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين ، من كان أصحابها عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء. 
فما باله لم يتوخ الدعاء إلا عنده . ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه مثل أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم ، ولم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند أبي حنيفة ولا غيره 
ثم قد تقدم عند الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور المخلوقين خشية الفتنة بها ، وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه

“Yang demikian ini telah dimaklumi kedustaannya secara daruri bagi orang yang memiliki pengetahuan tentang penukilan. Kerana sesungguhnya As-Syafi’i ketika datang ke Baghdad, tidak ada di Baghdad sebuah kuburan yang sering dikunjungi (secara khusus) untuk berdoa di sisinya sama sekali. Bahkan tidak pernah dikenal yang demikian di masa Asy-Syafi’i. Asy-Syafi’i telah melihat di Hijaz, Yaman, Syam, Iraq, dan Mesir kuburan-kuburan para Nabi, Sahabat, Tabi’in, dan orang-orang terdekatnya yang sebenarnya menurut beliau dan menurut kaum Muslimin lebih mulia dari Abu Hanifah dan semisalnya dari kalangan para Ulama’. 
Maka mengapa beliau tidak secara sengaja datang kecuali ke sana (kubur Abu Hanifah). Kemudian, para sahabat Abu Hanifah sendiri yang sempat mendapati kehidupan Abu Hanifah seperti Abu Yusuf, Muhammad, Zufar, al-Hasan bin Ziyaad dan yang seumur dengan mereka, tidak ada yang secara sengaja berdoa di sisi kuburan, baik kuburan Abu Hanifah ataupun yang lainnya.  
Kemudian, telah berlalu penjelasan dari Asy-Syafi’i hal yang telah disebutkan dalam kitab beliau tentang dibencinya pengagungan terhadap kubur para makhluq kerana dikhuatirkan boleh menimbulkan fitnah. Sesungguhnya hikayat yang semacam ini diletakkan oleh orang yang sedikit ilmu dan (pemahaman) agamanya”. 
(Lihat: Iqtidho’ Shirothol Mustaqiim halaman 165)

3) Imam Asy-Syafi’i menyebutkan tentang dibencinya pengagungan terhadap kuburan

Memang benarlah apa yang dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah bahawa salah satu bukti jelas kedustaan kisah tersebut adalah Imam Asy-Syafi’i menyebutkan dalam kitabnya tentang dibencinya pengagungan terhadap kuburan.

Hal ini sebagaimana disebutkan oleh al-Imam Asy-Syafi’i sendiri :

وأكره ان يعظم مخلوق حتي يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلي من بعده من الناس
“Dan aku benci makhluq diagungkan sampai kuburannya dijadikan sebagai masjid, (kerana) dikhuatirkan adanya fitnah untuk dirinya dan untuk orang-orang setelahnya.”  
(Lihat: al-Majmu’  karya Imam AnNawawi juz 5 halaman 314 & al-Umm karya Imam Asy-Syafi’i sendiri juz 1 halaman 317)

4) Imam Asy-Syafi’i menyebutkan tentang pemimpin Muslim yang menghancurkan bangunan di atas kuburan

Benar juga perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah bahawa di masa hidup Imam Asy-Syafi’i tidak ada kuburan yang dibangun dan disediakan tempat yang memungkinkan untuk berdoa khusus di sisinya. Hal ini kerana memang para pemerintah Muslim pada waktu itu memerintahkan untuk menghancurkan bangunan-bangunan pada kuburan, dan sikap pemerintah Muslim tersebut tidak dicela oleh para fuqaha’ (ahli fiqh) pada waktu itu, sebagaimana dinyatakan oleh al-Imam Asy-Syafi’i:

وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك
“Dan aku telah melihat para waliyyul amri (pemimpin muslim) di Mekkah yang menghancurkan bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan. Aku tidak melihat para Fuqoha’ (Ulama’ ahli fiqh) mencela hal itu.”  
(Lihat: al-Umm karya Imam Asy-Syafi’i juz 1 halaman 316 & al-Majmu’ karya Imam AnNawawy juz 5 halaman 298)

5) Nabi memang melarang bangunan di atas kuburan

Sikap para pemimpin muslim yang menghancurkan bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan tersebut memang sesuai dengan hadits Nabi shollallaahu ‘alaihi wasallam:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ  نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ
“Dari Jabir beliau berkata : Rasulullah shollallaahu ‘alaihi wasallam melarang kuburan disimen (atau kapur), diduduk di atasnya, dan dibuat bangunan di atasnya.” 
(Hadits Riwayat Muslim)

عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ

“Dari Abul Hayyaj al-Asady beliau berkata: Ali (bin Abi Tholib) berkata kepadaku: Mahukah kau aku utus sebagaimana Rasulullah shollallaahu ‘alaihi wasallam mengutusku? Janganlah engkau tinggalkan patung/gambar bernyawa kecuali engkau hapuskan dan jangan tinggalkan kuburan yang diagungkan kecuali diratakan.” 
(Hadits Riwaya Muslim)
Ketika mensyarahkan hadits ini, Imam AnNawawy rahimahullah menyatakan:
“Di dalamnya terdapat perintah mengganti/merubah gambar-gambar makhluk bernyawa.”

6) Imam Asy-Syafi’i banyak melakukan perjalanan menuntut ilmu

Perhatikan pula kalimat dalam kisah tersebut bahwa Asy-Syafi’i mendatangi kuburan Abu Hanifah setiap hari. Ya, disebutkan dalam kisah itu ‘setiap hari’. Bagi orang yang berakal, dan faham tentang perjalanan hidup Asy-Syafi’i, jelas akan melihat sisi lain dari kedustaan kisah tersebut. Al-Imam Asy-Syafi’i banyak melakukan perjalanan menuntut ilmu dari satu negeri ke negeri yang lain.

Beliau dilahirkan di daerah Gaza (Syam) dan tumbuh besar di tanah suci Mekkah (sebagaimana dijelaskan Adz-Dzahaby dan al-Imam AnNawawi dalam Tahdzib Asma’ Wal Lughot, 1/49). Beliau mempelajari fiqh awalnya di Mekkah dari Muslim bin Kholid Az-Zanji dan imam-imam Mekkah yang lain seperti Sufyan bin Uyainah dan Fudhail bin ‘Iyaadl. Kemudian beliau pindah ke Madinah menuntut ilmu pada Imam Maalik.

Selanjutnya beliau pindah ke Yaman untuk berguru pada Muthorrif bin Maazin, Hisyam bin Yusuf al-Qodhy, dan beberapa ulama’ lain. Dari Yaman beliau menuju Iraq (Baghdad) untuk bermulaazamah (fokus menuntut ilmu) pada ahli fiqh Iraq yaitu Muhammad bin al-Hasan. Beliau mengambil ilmu juga pada Isma’il bin ‘Ulyah, Abdul Wahhab ats-Tsaqofy, dan beberapa Ulama’ yang lain.

Setelah beberapa lama di Iraq, beliau kemudian pindah ke Mesir, dan di Mesir inilah pendapat-pendapat baru (qoul qodiim) Imam Asy-Syafi’i sering dijadikan rujukan.

(Lihat: Siyaar A’laamin Nubalaa’ pada bahagian yang mengisahkan biografi Imam Asy-Syafi’i)

Perhatikanlah, demikian sibuk Imam Asy-Syafi’i dengan menuntut ilmu dari satu syaikh (guru) ke syaikh yang lain. Beliau juga menempuh perjalanan lintas negeri. Bagaimana mungkin setiap hari beliau berdoa di makam Abu Hanifah?


7) Tiada kisah tentang Imam Asy-Syafi’i bertawassul di kuburan Nabi & orang-orang yang jauh lebih utama dari Abu Hanifah

Bagaimana mungkin (jika memang berdoa di sisi makam dengan tawassul pada penghuni kuburan tersebut diperbolehkan menurut beliau) dikhususkan pada makam Abu Hanifah, padahal salah satu tempat menuntut ilmu beliau adalah Madinah, tempat dimakamkannya manusia terbaik, Nabi Muhammad shollallaahu ‘alaihi wasallam?

Negeri-negeri lain yang beliau singgah banyak kuburan para Nabi, para Sahabat Nabi, tabi’in dan orang-orang yang jauh lebih utama dari Abu Hanifah, maka mengapa beliau mengkhususkan pada kuburan Abu Hanifah? Padahal beliau tidaklah pernah mengambil ilmu langsung dari Abu Hanifah. Bagaimana boleh mengambil ilmu, jika tahun kematian Abu Hanifah bertepatan dengan tahun kelahiran beliau?


8) Ulasan Al-Imam Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah mengenai kisah ini

Al-Imam Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah menyatakan:
“Hikayat yang dinukilkan dari Asy-Syafi’i bahawa beliau memaksudkan doa di sisi kuburan Abu Hanifah adalah kedustaan yang jelas.” 
(Lihat: Ighatsatul Lahafaan, 1/246)

9) Tidak ada sahabat atau murid terdekat Abu Hanifah yang melakukan hal ini

Hal lain yang menunjukkan sisi kelemahan kisah itu, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, adalah tidak adanya sahabat atau murid terdekat Abu Hanifah yang melakukan hal itu. Tidak ada di antara mereka yang sering datang ke kuburan Abu Hanifah untuk berdoa dan bertawassul agar doanya lebih mudah dikabulkan.


10) Perbuatan ini dibenci oleh Imam Abu Hanifah sendiri

Bagaimana mungkin sahabat atau murid terdekat Abu Hanifah melakukan hal ini sedangkan ia dibenci oleh Abu Hanifah sendiri. Beliau tidak suka jika makhluk dijadikan perantara dalam doa seorang hamba kepada Allah.

Al-Imam Abu Hanifah berkata:

لا ينبغي لاحد أن يدعو الله إلا به ، والدعاء المأذون فيه ، المأمور به ، ما استفيد من قوله تعالى : ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون
“Tidak sepatutnya bagi seseorang untuk berdoa kepada Allah kecuali denganNya, dan doa yang diizinkan dan diperintahkan adalah apa yang boleh diambil faedah dari firman Allah: ‘Hanya milik Allah asmaa-ul husna,, maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-namaNya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.”  
(Lihat: Ad-Durrul Mukhtaar min Haasyiyatil Mukhtaar, 6/396-397)

يكره أن يقول الداعي : أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام

“Adalah suatu hal yang dibenci jika seorang berdoa: ’aku memohon kepadaMu dengan hak Fulaan, atau dengan hak para Nabi dan RasulMu dan hak Baitul Haram, dan Masy‘aril Haraam.” 
(Lihat: Syarh Fiqhil Akbar lil Qoori halaman 189)

11) Para Ulama' Salaf mengingkari perbuatan  berdoa di sisi makam untuk bertawassul

Kita ambil satu contoh yang dilakukan oleh ‘Ali bin Husain yang merupakan cucu Sahabat Nabi ‘Ali bin Abi Tholib.

Diriwayatkan oleh Abdurrozzaq dalam Mushannafnya dan juga Ibnu Abi Syaibah :

عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجئ إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فقال ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم
“Dari ‘Ali bin Husain bahawasanya ia melihat seorang lelaki mendatangi sebuah celah dekat kuburan Nabi shollallaahu ‘alaihi wasallam kemudian ia masuk ke dalamnya dan berdoa. Maka Ali bin Husain berkata: ‘Maukah anda aku sampaikan hadits yang aku dengar dari ayahku dari datukku dari Rasulullah shollallaahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: 
‘Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai ‘ied, dan jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Dan bersholawatlah kepadaku kerana sholawat kalian akan sampai kepadaku di manapun kalian berada.’  
(Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonnaf-nya (2/268), dan Abdurrozzaq dalam mushonnaf-nya juz 3 halaman 577, hadits nombor 6726 - dinilai Hasan oleh al-Hafidz As-Sakhowy (murid Ibnu Hajar al-‘Asqolaany) di dalam kitab al-Qoulul Badi’ fis Sholaati ‘ala habiibisy Syafii’ halaman 228)

Demikianlah saudaraku kaum muslimin, sedikit penjelasan tentang kedustaan kisah tabarruk Imam Asy-Syafi’i di makam Imam Abu Hanifah. Perlu difahami, bahwa jika kita menyatakan secara ilmiah bahawa kisah itu dusta bukan bererti kita menuduh al-Khotib al-Baghdady sebagai pendusta. Beliau sekedar menyebutkan riwayat dengan sanad yang lengkap. Dalam penyebutan riwayat, beliau mendapat khabar tersebut dari orang yang menyampaikan kepadanya, orang yang menyampaikan kepada beliau mengaku mendapat khabar dari orang yang sebelumnya dan seterusnya.

Telah dijelaskan di atas bahawa pada rantaian perawi kisah tersebut terdapat orang yang majhul (tidak dikenal di kalangan para Ulama’ Ahlul Hadits yang ahli dalam meneliti periwayatan).

Wallaahu waliyyut taufeeq.

[Disalin dengan sedikit pindaan dari artikel "Kedustaan Kisah Tabarruk Imam asy-Syafi'i Terhadap Makam Imam Abu Hanifah" oleh Ustadz Abu Utsman Kharisman di www.darussalaf.or.id]

0 comments:

Search IslamIQ.sg

Visitors:

Facebook

YouTube

Subscribe By Email


Facebook

YouTube

Subscribe By Email

www.fawaaid.sg