Islamiq.sg

AQD005: Fatwa Mufti Selangor Terhadap Tariqat Ahmadiah-Qadiriyyah

NEGERI SELANGOR

Warta Kerajaan
DITERBITKAN DENGAN KUASA

GOVERNMENT OF SELANGOR GAZZETE
PUBLISHED BY AUTHORITY


Jil. 48 No. 24, 23hb November 1995


Sel. P.U 48.

ENAKMEN PENTADBIRAN PERUNDANGAN ISLAM
1989

FATWA TENTANG AURAD ISMAILIAH AJARAN
MAHMUD BIN HAJI ABD RAHMANEn. 2 / 1989 PADA menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen 31(1) dan seksyen 32 Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam 1989, Mufti bagi Negeri Selangor, selepas berbincang dengan Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' membuat fatwa seperti yang dinyatakan dalam Jadual.ADMINISTRATION OF ISLAMIC LAW ENACTMENT
1989

FATWA ON AURAD ISMAILIAH AJARAN
MAHMUD BIN HAJI ABD RAHMANEn. 2 / 1989 IN exercise of the powers conferred by subsection 31(1) and section 32 of the Administration of Islamic Law Enactment 1989 the Mufti for the State of Selangor, after discussion with the Islamic Legal Consultative Committee, makes the fatwa as specified in Schedule.


JADUAL/ SCHEDULE


( 1 ) Ajaran Aurad Ismailiah yang diajar oleh Mahmud bin Abd.Rahman didapati menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Oleh yang demikian, umat Islam dilarang mengamalkan ajaran itu.


( 2 ) Orang-orang Islam yang telah menerima ijazah dan mengamalkan Aurad Ismailiah yang diajar oleh Mahmud bin Abd.Rahman di mana-mana jua berada hendaklah meninggalkan dan segera bertaubat serta memohon keampunan kepada ALLAH Subhanahu Wata'alla.Dibuat pada 25hb Oktober 1995


Made the 25th October 1995.
[JAI.Sel.8014/7 Jilid IV; P.U.Sel.AGM/0007.]DATO' HAJI ISHAK BIN HAJI BAHAROM
Mufti Negeri Selangorhttp://www.muftiselangor.gov.my/E-Book/KoleksiBukuPanduanFatwa/FatwaWartaKerajaanSelangor25%201991-1997.htm
0 comments:

Search IslamIQ.sg

Visitors:

Facebook

YouTube

Subscribe By Email


Facebook

YouTube

Subscribe By Email

www.fawaaid.sg